Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình VLXD thông báo tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình VLXD, địa chỉ: Tòa nhà VG , số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

– Thời gian : Dự kiến 9 giờ 00 ngày 29/4/2021 (ban tổ chức sẽ thông báo lại trước 3 ngày dự kiến)

– Địa điểm : Tầng 2 toà nhà VG, ngõ 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung:

Báo cáo kiểm điểm tổng kết hoạt động của HĐQT giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2026 gồm 4 phần:

– Phần 1: Tổng kết giai đoạn 2016 – 2021.

– Phần 2: Báo cáo tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức

– Phần 3: Định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2026.

– Phần 4: Kết luận và kiến nghị.

Báo cáo kiểm điểm tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát giai đoạn 2016 – 2021

Báo cáo tài chính năm 2020

Biểu quyết thông qua giới thiệu thành viên bầu HĐQT

Biểu quyết thông qua giới thiệu thành viên bầu BKS, tổ thư ký

Biểu quyết thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS

Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2021

Biểu quyết thông qua sửa điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020 và sửa đổi giấy phép ĐKKD

Biểu quyết thông qua sửa đổi quy chế hoạt động HĐQT theo Luật doanh nghiệp 2020

Biểu quyết thông qua quy chế hoạt động Ban Kiểm soát

Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Biểu quyết thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS giai đoạn 2021 – 2026

Thông qua nghị quyết của Đại Hội và các nội dung quan trọng khác

Điều kiện tham dự:

Tất cả Cổ đông hiện hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo quy định của Điều lệ Công ty.

Cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND hoặc hộ chiếu. Trong trường hợp được ủy quyền tham dự, xin mang theo giấy ủy quyền (bản chính), giấy CMND, hoặc hộ chiếu (bản sao) của Cổ đông và giấy CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền (bản chính).

Đăng ký tham dự:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, các Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự trước ngày 20/4/2021 với bà Đoàn Thu Nga, điện thoại 0936.545.268.

Các văn bản liên quan:

1. Tờ trình Báo cáo tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026;

2. Tờ trình Giới thiệu đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu HĐQT, BKS giai đoạn 2021 – 2026;

3. Tờ trình phê duyệt, thông qua báo cáo kiểm điểm tổng kết hoạt động của HĐQT giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng giai đoạn 2021 – 2026;

4. Tờ trình thông qua sửa đổi điêug lệ Công ty;

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

6. Tờ trình thông qua sửa giấy ĐKKD, báo cáo tài chính năm 2020;

7. Đăng ký/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2021 – 2026;

8. Báo cáo kiểm điểm tổng kết hoạt động của HĐQT giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng giai đoạn 2021 – 2026;

CCBM

Bình luận
Tin liên quan