CCBM tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 22/4/2024, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng (CCBM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Khánh Hà, Chủ tịch HĐQT trình bày các báo cáo của HĐQT đánh giá công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cùng các kiến nghị đề xuất của HĐQT trước Đại hội. Nhận định những khó khăn, thuận lợi, chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2023 và khó khăn, thuận lợi dự kiến của năm 2024.

Đại hội thông qua và phê duyệt Tờ trình bãi nhiệm ông Nguyễn Văn Phúc, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thay thế ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP (VNCC) trở thành thành viên HĐQT đại diện vốn Nhà nước của VNCC tại Công ty.

Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Khánh Hà – Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Nguyễn Tiến Hùng – UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

3. Ông Nguyễn Công Vĩnh – UVHĐQT;

4. Ông Lê Công Hạnh – UVHĐQT;

5. Ông Nguyễn Minh Hồng – UVHĐQT.

Đại hội tiến hành biểu quyết, phê duyệt và thông qua nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Dự thảo Nghị Quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông kỳ vọng HĐQT, BKS trong năm 2024 sẽ có những giải pháp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là chính sách nguồn nhân lực phù hợp để đạt được những định hướng đề ra, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững, hài hòa quyền lợi doanh nghiệp – cổ đông – người lao động.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan