Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty được bố trí theo Sơ đồ sau:

CCBM

Bình luận
Tin liên quan