Điều lệ CCBM

Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình VLXD đã được những cổ đông sáng lập tham dự Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng năm 2006 nhất trí thông qua. Nội dung bản Điều lệ CCBM gồm 11 chương và 59 điều, cùng các cam kết thực hiện những quy định trong bản Điều lệ này.

>> Tải Điều lệ CCBM

CCBM

Bình luận
Tin liên quan