Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng (CCBM) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

Thời gian dự kiến: 9.00 ngày 14 tháng 04 năm 2023. (BTC sẽ thông báo lại trước 3 ngày dự kiến)

Địa điểm: Tầng 2 tòa nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023

2. Tờ trình về việc phê duyệt, thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2022

3. Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2022

4. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2022, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2023

6. Tờ trình về việc phê duyệt, thông qua báo cáo của HĐQT công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

7. Báo cáo của HĐQT công tác quản lý và điều hành hoạt động SXKD năm 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát

CCBM

Bình luận
Tin liên quan