Thông báo hoãn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng (CCBM) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc hoãn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan