CCBM tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 27/4, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng (CCBM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với sự tham dự của 20 cổ đông có mặt và 01 cổ đông ủy quyền, đại diện 1.075.230 cổ phần, chiếm 80,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị đương nhiệm gồm các ông:

1. Ông Nguyễn Khánh Hà – Chủ tịch HĐQT;

2. Ông Nguyễn Tiến Hùng – UVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty;

3. Ông Nguyễn Công Vĩnh – UVHĐQT;

4. Ông Lê Công Hạnh – UVHĐQT;

5. Ông Nguyễn Văn Phúc – UVHĐQT.

Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Khánh Hà, Chủ tịch HĐQT trình bày các báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023 cùng các kiến nghị đề xuất của HĐQT trước Đại hội. Nhận định những khó khăn, thuận lợi, chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2022 và khó khăn, thuận lợi dự kiến của năm 2023.

Khép lại 2022, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng mang về doanh thu 34.419.478.537 đồng hoàn thành 77 % kế hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước 1.156.000.000 đồng đạt 33% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 217.132.724 đồng, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 9 triệu đồng/người/ tháng.

Đại hội phê duyệt, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng cụ thể:

Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

Đại hội đồng cổ đông kỳ vọng HĐQT, BKS trong năm 2023 sẽ có những giải pháp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là chính sách nguồn nhân lực phù hợp để đạt được những định hướng đề ra, đảm bảo doanh nghiệp phát triển bền vững, hài hòa quyền lợi doanh nghiệp – cổ đông – người lao động.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan