CCBM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2026

Ngày 10/5, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng (CCBM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2026, với sự tham dự của 24 cổ đông có mặt và 19 đại diện được uỷ quyền, đại diện cho 1.185.930 cổ phần, chiếm 88,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã được nghe ông Nguyến Khánh Hà, UV HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2026. Đại diện Ban Kiểm soát, ông Trương Minh Tuấn đã trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát giai đoạn 2016 – 2021. Tiếp đó, ông Lê Công Hạnh, Chủ tịch HĐQT báo cáo các tờ trình tại Đại hội:

– Tờ trình về việc phê duyệt, thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT giai đoạn 2016 – 2021 và định hướng hoạt động giai đoạn 2021 – 2026;

– Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2020, dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và lựa chọn đơn vị kiểm toán;

– Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng; xử lý tồn tại đối với văn phòng đại diện phía Nam; thông qua quy chế hoạt động của HĐQT và BKS;

– Tờ trình về việc giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia danh sách bầu HĐQT, BKS giai đoạn 2021 – 2026.

Thay mặt ban kiểm phiếu, ông Nguyễn Đăng Tâm, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT và Ban Kiểm soát giai đoạn 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng. Đại hội thông qua 100% kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát giai đoạn 2021 – 2026 cụ thể:

HĐQT gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Khánh Hà – Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lê Công Hạnh – Uỷ viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Công Vĩnh – Uỷ viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Văn Phúc – Uỷ viên HĐQT

5. Ông Nguyễn Tiến Hùng – Uỷ viên HĐQT

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên:

1. Ông Trương Minh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Lê Thị Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

3 Bà Đỗ Thị Thu Phương – Thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Vật liệu xây dựng đã kết thúc tốt đẹp với 100% các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan