CCBM thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Hội đồng Quản trị Công ty Tư Vấn xây dựng công trình VLXD (CCBM) trân trọng kính mới các cổ đông của Công ty đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.

CCBM

Bình luận
Tin liên quan